Ekonomi

Kredi sigortalarında değişiklik

Kişisel kredilerle irtibatlı sigortalara ait uygulama temellerinde değişiklik içeren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bahis ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 13/3/2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ferdi Kredilerle İlişkili Sigortalar Uygulama Temelleri Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tutarından birinci derecede alacaklı” ibaresi “tutarı üzerinde öncelikli hak sahibi” olarak değiştirildi, (j) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bentler eklendi:

“j) Zarurî sigorta: 5684 sayılı Kanunun 13 üncü hususu kapsamında yahut ilgili başka kanunlar ile ihdas edilen zarurî sigortaları,

k) Kalıcı bilgi saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak şahısların gönderdiği yahut kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin emeline uygun olarak makul bir mühlet incelemesine elverecek formda kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye motamot ulaşılmasına imkân veren kısa bildiri, elektronik posta, internet, taşınabilir uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi üzerinden yahut e-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve gibisi her türlü araç yahut ortamı,

l) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

Birebir Yönetmeliğin 7 nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, ikinci fıkrasında yer alan “bilgi formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin”, üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ortamda yahut ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan gibisi araçlarla” ibaresi “kalıcı data saklayıcısı aracılığıyla yahut görüşmenin manyetik yahut dijital ortamda kayıt altına alınması kaydıyla davet merkezi yahut telefon aracılığıyla”, dördüncü fıkrasında yer alan “bilgi formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin” ve “Müsteşarlıkça tespit edilir” ibaresi “ile yapılacak öteki bilgilendirmelerin içeriği Kurumca belirlenir” olarak değiştirildi ve tıpkı hususun altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirildi:

“(6) Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi kontaklı sigortalarda 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Mukavelelerinde Bilgilendirmeye Ait Yönetmelik kapsamında düzenlenen bilgilendirme metinleri verilmez. Kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Mukavelelerinde Bilgilendirmeye Ait Yönetmelik kapsamında süreç tesis edilir.

(7) Sigorta mukavelesinin akdi sonrasında; kredi kuruluşu tarafından kredi kullanan şahsa ilgili sigorta mukavelesine ait mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş vakitli olarak kısa bildiri yahut Kurumca belirlenecek irtibat araçları ile bilgi verilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak bilgilendirmelerin metot ve asılları Kurum tarafından belirlenir.”

Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ortamda yahut ilgilinin erişimini mümkün kılan gibisi araçlarla” ibaresi “kalıcı data saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirildi.

Birebir Yönetmeliğin 11 inci hususunun başlığı “Poliçe ibrazı, prim hesabı ve iadesi” olarak değiştirilmiş ve tıpkı hususun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştiril:

“(1) Kredi kullananın; gereksinimi, kredi meblağı ve müddetiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan öteki bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin yahut iştirak sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmesi durumunda; mevcut poliçe yahut iştirak sertifikası, başlangıç tarihinden itibaren iptal edilir ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilir. Birebir şartların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün temeli üzerinden prim iadesi yapılarak yahut ayrılma kıymeti ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler birebir mühlet içinde yapılır. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hususları ve zarurî sigortaların sonlandırılmasına ait kararlar gizlidir.”

Birebir Yönetmeliğin 13 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkralar eklendi:

“(1) Kredi kullananın yazılı yahut kalıcı data saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sonlandırılamaz. Krediyle kontaklı sigortalarda; kredi kullananın sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi meblağı ve müddetiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi kredi kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Sigorta mukavelesine yahut kredi kontratına sigortanın belli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ait konan her türlü kaide kararsızdır.

(3) Sıhhat beyanı alınması durumunda, sigorta şirketi tarafından poliçe vadesinden başlamak üzere bir ay içinde kredi kullananın sıhhat durumuna ait olarak ön inceleme yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen müddet zarfında, sıhhat durumuna ait ön inceleme yapılmaması yahut 6102 sayılı Kanunun beyan yükümlüğüne ait kararları doğrultusunda kontrattan cayılmaması durumunda, sigorta şirketi mukavelenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün kasıtlı bir halde ihlal edildiğini ileri süremez. Bu unsur kapsamında yapılacak incelemeye ait metot ve temeller Kurumca belirlenir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca sıhhat verisine ulaşılamaması durumunda, sıhhat durumu hakkında ön inceleme yapılamayacağından, sigorta şirketinin ön inceleme kapsamındaki sorumluluğu doğmaz.

(5) Kredi kullanan, sigorta kontratını sona erdirmek için kontratın tesis edilmesini sağlayan yoldan daha ağır şartlar içeren bir usul kullanmak zorunda bırakılamaz.”

Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü unsuru başlığı ile birlikte aşağıdaki halde değiştirildi:

“Hakların kullanımı”

HUSUS 14 – (1) Dain-i mürtehin bulunan sigorta poliçelerine yönelik; cayma ve iştira talepleri dain-i mürtehinin her seferinde, tercihine nazaran yazılı olarak yahut kalıcı data saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci iş gününün sonunda sonuç doğurur.

(2) Birinci fıkraya ait süreçlerde bu Yönetmeliğin 11 inci hususu, 6102 sayılı Kanunun ilgili unsurları ve mecburî sigortaların sonlandırılmasına ait kararlar ile sigortacılık mevzuatında yer alan özel düzenlemeler gizlidir. Bu düzenlemelerde karar bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Uygar Kanununun ilgili kararları dikkate alınır.

(3) Bu hususun uygulanmasına ait yordam ve temeller Kurumca belirlenir.”

Tıpkı Yönetmeliğin 18 inci hususu aşağıdaki halde değiştirildi:

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.”

Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” olarak, 12 nci unsurunun altıncı fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, yedinci fıkrasında yer alan “bilgi formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin” olarak, 15 inci hususunda yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak, süreksiz 1 inci hususunun birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “bilgi formu” ibareleri “bilgilendirme metni” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin;

a) 2 nci hususu ile değiştirilen 7 nci hususun yedinci fıkrası ve 5 inci hususu ile eklenen 13 üncü hususun üçüncü ve dördüncü fıkraları 1/4/2022 tarihinde,

b) Öbür kararları 1/1/2022 tarihinde, yürürlüğe girecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu