Ekonomi

Tüm çalışanlara damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi

Teklife nazaran, yenilenebilir güç üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet hududu olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş gücü santrallerinin şurası gücünün 10 kilovat olması kaidesi, 20 kilovata çıkarılacak.

Tüm fiyat ve maaşların taban fiyat fiyatı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna nazaran, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan minimum fiyatın aylık brüt fiyatından personel Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan fiyatına isabet eden fiyatların istisnayı aşan fiyat gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim fiyatı ve oranları istisna kapsamındaki meblağlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Ödenecek vergi fiyatı bu suretle bulunan vergi fiyatının içinde, istisna fiyata isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık taban fiyat üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla patrondan fiyat alanlar için bu istisna yalnızca en yüksek olan fiyata uygulanacak.

Fiyat gelirlerinin vergilendirilmesinde taban fiyatın aylık brüt fiyatının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan “Asgari Geçim İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen fiyatların aylık brüt minimum fiyata isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma endüstrisi projelerine ait bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma kıymet vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ’ın borçları

BOTAŞ’ın nakit idaresinin sağlıklı formda yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

2021 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nda yer alan genel bütçe gelir kestirimi üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ile özel bütçeli yönetimlerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları mucibince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu fiyattan düşülecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de inançlı elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden müsaade yahut ruhsat almak ya da çizgi kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve hukuksal bireylere, nüfus, sınırın uzunluğu ve sınırı kullanan sayısı kriterlerini temel alarak tespit edeceği sınırlardaki toplu taşıma hizmetlerinden fiyatsız yahut indirimli yararlananlara ait gelir takviyesi ödemesi yapabilecek.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sıhhat hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri sıhhat hizmet bedelinin, götürü bedel mukavele fiyatından düşük olması durumunda ortadaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu fiyat, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu hedefle tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu